Περιγραφή: Ακτίνη (λευκό), μιτοχόνδρια (κίτρινο) και DNA (μπλε) σε ένα ενδοθηλιακό κύτταρο βοοειδούς πνευμονικής αρτηρίας. Λήψη: Dr. Talley J. Lambert, ...